Preambuła

Przedmiotowy dokument adresowany jest do podmiotów odwiedzających sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep-survivalowy.pl/ zwany w dalszej części dokumentu „Sklepem” lub „Serwisem” oraz do podmiotów z tego Sklepu korzystających. W niniejszym dokumencie zostały ujęte reguły odnośnie gromadzenia, przetwarzania i dysponowania danych użytkowników Serwisu, które są zbierane bądź to w sposób bezpośredni, bądź też za pomocą plików cookies (ciasteczka) lub zbliżonych technologicznie rozwiązań teleinformatycznych.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Pan Jarosław Janota, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J&J Jarosław Janota (NIP: 5482404708, REGON: 521561927), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, siedziba firmy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 17/20, kod pocztowy: 44-335,

numer telefonu: 791-577-547, adres e-mail: j&j@sklep-survivalowy.pl lub biuro.jaroslawjanota@gmail.com

Wskazane wyżej dane umożliwiają nawiązanie kontaktu ze wskazanym Administratorem.

Zakres zbieranych danych

1. Sklep umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią danej wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

3. Dane osobowe w ramach korzystania ze Sklepu są przetwarzane w celu obsługi zamówień dokonywanych na Sklepie, w tym skutecznego zawierania, realizacji i rozliczania umów zawieranych na odległość.

Filary ochrony danych osobowych w Sklepie

1. Legalność − Sklep dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

2. Bezpieczeństwo − Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując działania w tym zakresie.

3. Prawa Jednostki − Sklep umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

4. Rozliczalność − Sklep dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

Źródło danych

1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

3. Dane są udostępniane Administratorowi również poprzez korzystanie ze Sklepu, rozumiane jako składanie zamówień i kontakt związany z ich realizacją.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Sklepu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• zawarcia umowy sprzedaży lub sfinalizowania działań podejmowanych na żądanie użytkownika, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• wywiązania się z ciążących Administratorze obowiązkach prawnych związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych oraz pozostałych danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em, jak również utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy lub sfinalizowanie procesu jej zawiązywania.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

• żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

• żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

• żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

• wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom (obsłudze logistycznej), operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, oprogramowania użytecznego w prowadzeniu sklepu internetowego, dostawcy serwera poczty oraz kancelarii prawnej obsługującej Sklep.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

W zakresie przekazywania danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, Administrator informuje, iż korzysta z narzędzi do analizy ruchu sieciowego – Google Analytics, prowadzonego przez podmiot zlokalizowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, legitymującego się stosownym stopniem ochrony. Regulamin Google Analytics dostępny jest pod wskazanym adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii

Sklep umożliwia gromadzenie informacji o podmiocie korzystającym ze Sklepu za pośrednictwem cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii. Informacje pobierane przez te technologie są wykorzystywane do utrwalania określonych decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania aktualności sesji użytkownika, zapamiętania hasła (za uprzednią zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu, którym posłużył się podmiot korzystający ze stron oraz o jego wizycie. Pliki cookies mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, jak i dostarczenie danych służących do analizy wizyt oraz umożliwienie stosownego dostosowania treści Sklepu.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiają proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże dezaktywacja cookies może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu Sklepu, a wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych jego usług. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator zastrzega przy tym, iż nie wykorzystuje on pozyskanych danych z cookies do celów promocyjnych lub marketingowych.